Disclaimer

Praktijk Jan Thiel onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de homeopathie en moeten als aanvulling op de reguliere medische verrichtingen, be­han­de­lin­gen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. Praktijk Jan Thiel zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Praktijk Jan Thiel zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Praktijk Jan Thiel is echter niet aansprakelijk voor enige di­rec­te of in­di­rec­te schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten wor­den ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts be­doeld als informatie. Het kan voorkomen dat er wordt gerefereerd naar websites van derden; voor de inhoud hiervan kunnen wij vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gehouden. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.

Toestemmingsvereiste

Voor iedere homeopathische (be)handeling is toestemming van de cliënt vereist. De cliënt moet dus toestemming geven voor het starten of vervolgen van de behandeling. De therapeut moet de cliënt dusdanig informeren dat de cliënt in staat is zijn besluit weloverwogen te nemen. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag de toestemming als gegeven worden verondersteld.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Een dossier aanleggen is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en/of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Wij waarborgen uw privacy onder meer door:

 • zorgvuldig om te gaan gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • het gegevensverkeer via deze website versleuteld (https) uit te voeren
 • periodiek wachtwoorden aan te passen op de gebruikte hulpmiddelen.

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt op uw verzoek elektronisch “vernietigd”.

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur of declaratie kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. In de financiële applicatie worden geen medische gegevens opgeslagen. De financiële gegevens worden conform de fiscale wetgeving gedurende 7 jaar bewaard. Uitsluitend mijn boekhouder/accountant kan in de financiële administratie voor financiële controle. U heeft het recht om persoonlijke en behandelingsgegevens uit uw dossier te laten vernietigen, dit staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het vernietingingsrecht geldt alleen voor gegevens die ik als therapeut heb opgeslagen in het kader van uw dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over u vallen niet onder het vernietigingsrecht. U moet uw verzoek tot dossiervernietiging schriftelijk indienen.

  Toestemming bij minderjarigen

  Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is toestemming nodig van zowel het kind als de ouders. Behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist alleen toestemming van de ouders. Voor beide categorieën geldt dat, wanneer de ouders gescheiden zijn, er toestemming vereist is van beide of een van beide ouders indien deze laatste ouder is belast met het ouderlijk gezag. In het laatste geval heeft de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag recht op algemene informatie van de therapeut.

  Voor meer informatie betreffende de behandelovereenkomst verwijs ik naar de 'Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

  Klachten

  De therapeut streeft ernaar je zo goed mogelijk te helpen en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over jouw behandeling of de wijze waarop je tegemoet wordt getreden. Als je ergens ontevreden over bent, horen wij dat graag. Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat een goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren. Wat kunt je doen? Het beste is altijd zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met jouw therapeut. Als dit niet leidt tot tevredenheid, kun je een beroep doen op een onafhankelijk orgaan; de CAMCoöp. Indien je klacht dermate ernstig is, begeleidt CAMCoöp bij het indienen van je klacht bij de tuchtcommissie. Wij hopen dat een officiële klachtenafhandeling niet nodig hoeft te zijn. Het zijn tijdrovende procedures waar meestal een hoop negatieve energie bij komt kijken. Misverstanden en miscommunicatie zijn meestal de oorzaak van een klacht. Wij willen er graag alles aan doen om dit te voorkomen.

   

  Algemene voorwaarden Praktijk Jan Thiel.

  Ondergetekende verklaart hierbij het volgende begrepen en aanvaard te hebben:

 • In deze praktijk worden niet-reguliere behandelingen verricht. Niet-reguliere behandelwijzen zijn methoden van behandeling die binnen deze omschrijving vallen.
 • Niet-reguliere behandelwijzen kunnen in Praktijk Jan Thiel betrekking hebben op de anamnese, het lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Dat wordt uitgebreider aangeboden of verricht dan in de standaard huisartsenpraktijk. Het heeft ook betrekking op verschillende soorten therapie die niet standaard verricht wordt in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis.
 • De werkzaamheid van de niet-reguliere behandelingswijzen is in een groot aantal studies vastgelegd, echter de mate van de werkzaamheid verschilt per ziektebeelden. Omdat de werkzaamheid voor de diverse ziektebeelden wisselt, worden de behandelingen niet in de reguliere geneeskunde toegepast. Voor toepassing van deze behandelingen in het ziekenhuis (dus in het reguliere traject) is het nodig dat er meerdere goed gecontroleerde studies verricht zijn.
 • De niet-reguliere behandelingswijzen moeten gezien worden als aanvulling op reguliere behandelwijzen en niet als vervanging. Voordat dit behandelingstraject ingegaan wordt, dient eerst het reguliere behandelingstraject gestart of doorgemaakt te zijn. Indien dit niet het geval is kan de therapeut van Praktijk Jan Thiel’ hier vanaf wijken, mits dit beargumenteerd en geregistreerd wordt. U wordt geïnformeerd over de aard, duur, effectiviteit en (neven)effecten van een behandeling. Aangezien het om niet-reguliere behandelwijzen gaat, wordt dit onderscheid duidelijk met u gecommuniceerd en worden ook reguliere alternatieven met u besproken.
 • U wordt altijd gewezen op mogelijke gevaren voor de gezondheidstoestand door inzetten of uitstel van reguliere of niet-reguliere behandelwijzen.
 •  

  De therapeut van Praktijk Jan Thiel’ biedt geen behandelwijzen aan die de patiënt schade kunnen berokkenen. Onder schade wordt verstaan:

 • Directe fysieke schade.
 • Het afraden van methoden van diagnostiek en behandeling die binnen de reguliere geneeskunde algemeen zijn aanvaard.
 • Het ontkennen of ontkrachten van op reguliere wijze tot stand gekomen medische bevindingen betreffende de patiënt (zoals een regulier gestelde diagnose).
 • Het bieden van valse hoop op genezing of verbetering van de klachten.
 • Het geven van onjuiste of incomplete informatie over de werkzaamheid van een behandeling.
 • Na bespreking van de prognose, zullen met betrekking tot de therapie met u besproken worden: reden en werking van de niet-reguliere therapie, bijwerkingen en therapieduur. Aangezien het om een niet-reguliere behandelingswijze gaat, wordt tevens met u besproken: reguliere alternatieven van de therapie (die bijvoorbeeld in het ziekenhuis aangeboden worden), de voor- en nadelen van de niet reguliere behandeling ten opzichte van de reguliere behandeling.
 • Bij start van behandeling, zullen de eventuele risico’s en bijwerkingen met u besproken worden.
 • U kunt altijd en op elk gewenst moment de behandelingen weigeren of discontinueren.
 • In uw dossier zal zorgvuldig aantekening worden gehouden van feiten en overwegingen met betrekking tot ingezette therapie.
 • Financiële consequenties van het inzetten van behandeling worden met u besproken.
 • De aangeboden behandelingen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Behandelingen in Praktijk Jan Thiel worden ter plaatse contant of per PIN betaald door de patiënt. In het geval van lange afstandsconsulten via beeldbellen moet het bedrag 14 dagen na het laatste consult betaald worden. Wanneer de factuur niet betaald wordt, stopt de behandeling.
 • Aansprakelijkheid is maximaal het bedrag van de consultkosten.
 • Voor annulering of wijziging van de afspraak dient U minimaal 24 uur voor het consult contact met onze administratie op te nemen, aangezien anders de consultkosten van een uur aan U doorberekend worden.
 • Betaling is uitsluitend contant, met pinpas (geen creditcard) en achteraf via e-banking.
 •   Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande algemene voorwaarden door mij gelezen en begrepen zijn. Door op 'verzend' te klikken op het intake formulier accepteer ik de voorwaarden. 

   

  Praktijk Jan Thiel, Kaya Jan Thiel 28, Jan Thiel Curaçao, www.praktijkjanthiel.com